image001

היעדרות מן השירות

עריקות או נפקדות הן הגדרות שלישותיות בלבד ואין להן כל כך משמעות בדין הפלילי הצבאי. חייל שנעדר מיחידתו ולא מגיע אליה באופן רציף מבצע עבירה של היעדרות מן השירות לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי. לעיתים  כאשר משך ההיעדרות נמשך תקופה ארוכה, ייתכן שיועמד לדין בעבירה של "עריקה" שהיא חמורה יותר מעבירת היעדרות מן השירות.

עריקות או נפקדות הן הגדרות שלישותיות בלבד ואין להן כל כך משמעות בדין הפלילי הצבאי. חייל שנעדר מיחידתו ולא מגיע אליה באופן רציף מבצע עבירה של היעדרות מן השירות לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי. לעיתים  כאשר משך ההיעדרות נמשך תקופה ארוכה, ייתכן שיועמד לדין בעבירה של "עריקה" שהיא חמורה יותר מעבירת היעדרות מן השירות.

לא בכל היעדרות מן השירות, מוגש כתב אישום לבית דין צבאי. על פי מדיניות התביעה הצבאית, הגשת כתב האישום תלויה במספר גורמים, בהם משך ההיעדרות, שאמורה לעלות על רף מסוים.

על אף שבתביעה הצבאית החלו את הליך ההסדרים המותנים בעבירות סמים ובעבירות נוספות, טרם החילו את הליך ההסדר המותנים בעבירות היעדרות מן השירות.

יחד עם זאת, בשנה האחרונה החל תהליך ניסיוני של שילוב חיילים שנעדרו מן השירות מיחידות מסוימות, לתקופה עד 9 חודשים בשירות תקין, יחד עם תמיכה משמעותית של גורמים סוציאליים בתוך הצבא ומחוץ לו, כדי שיוכלו להשלים שירות תקין ("בית דין משלב"). במקרים אלה, ההליך המשפטי הפלילי מוקפא עד לסיומה של תקופת מבחן, שאם הנאשם עומד בה, כתב האישום שהוגש נדחו מבוטל.

צור קשר

לא מתחילים הליך משפטי מבלי שבדקתם את זכויותיכם, הבנתם מה עומד לפניכם וקיבלתם תכנית פעולה מדויקת ומותאמת למצבכם. לתיאום פגישת יעוץ מלאו את הפרטים בטופס